ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 161. Maddesinde düzenlenen zina sebebiyle boşanma davası, hakimin evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebini takdir yetkisini ortadan kaldırması sebebiyle mutlak, yasada özel bir sebep olarak sayılan zina sebebinin aranmış olması sebebiyle de özel bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkar. Temelinde sadakat yükümlülüğü olarak karşımıza çıkan bir boşanma sebebidir. Kişinin ailesini ihmal etmesi, ailesine göstermediği ilgi ve alakayı başkalarına göstermesi, eşinden gizli veya açık karşı cinsle eşinin rahatsız olacağı şekilde görüşmesi vs. hallerin tümü sadakat yükümlülüğü ihlal anlamı taşır. Bunların dışında kanun özellikle cinsel yönden eşe karşı yapılan sadakatsizliği, mutlak bir boşanma sebebi olarak görmüş ve ayrı bir kanun maddesiyle düzenlemiştir.Zina sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi aranmaktadır.

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI

Zina Eyleminin Olması Gerekir

Eşler evlilik birliğini meydana getirirken karşılıklı verdikleri söz gereği, sadece hastalıkta ve sağlıkta bir arada olmayı değil aynı zamanda sadakat yükümlülüğü altına da girmektedir. Kanun sadakat yükümlülüğünün temeline cinsel yönden sadakati koymuş ve ayrı bir kanun maddesi olarak düzenlemiştir. Kanun zinayı mutlak boşanma sebebi olarak yapmış olsa da, zinanın ne olduğuna dair bir tanım ve açıklama sunmamıştır. Türk Dil Kurumu “Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki” olarak tanımlamaktadır. Doktrinde ise “eşlerden birinin evlilik bir, karşı cinsten biriyle isteyerek cinsi münasebette bulunması(Dural-Öğüz-Gümüş, 2012 , s.102)” şeklinde tanımlamıştır. Burada z ina eylemi cinsel ilişki boyutuna ulaşan eylem olarak tanımlanmaktadır. Yoksa tarafların birlikte görülmesi, cinsel içerikli mesajlaşmaların olması doğrudan zinanın varlığı için kesin delil niteliğinde sayılamayacaktır ancak karine niteliğinde olabilir. Benzer bir zina sebepli boşanma davasında Yargıtay buna işaret eder.

Zina Fiili Delili Yargıtay Kararı

Mahkemece davalı-davacı kadının zina fiilinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davacı-davalı erkeğin zina (TMK.md.161) hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-davacı kadının, 05.12.2010 günü ortak konuta bir erkeği aldığı, aynı gece saat 22.00’de evde bu kişiyle birlikte yakalandığı, bu şahsın tuvalette gizlenmiş halde bulunduğu, bu olay öncesinde de bu şahısla muhtelif tarihlerde çok sayıda görüşmesinin olduğu, bu kişinin 05.12.2010 tarihli kolluk ifadesinde, davalı-davacı kadın ile evlenmeyi düşündüğünü, daha öncede evine bir kez gittiğini, seviştiklerini ancak cinsel ilişkiye girmediklerini beyan ettiği anlaşılmaktadır. Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına delalet eder. Bu bakımdan zina kanıtlanmıştır. Tarafların zina (TMK m. 161) sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davacı-davalı erkeğin zina (TMK. md. 161) hukuksal sebebine dayalı davanın reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir(2. Hukuk Dairesi         2015/21517 E.  ,  2015/20095 K.).

Zinadan söz edebilmek için karşı cinsle bir ilişkinin olması gerekir. ilişkini tarafları itibariyle eşcinsel bir ilişki söz konusuysa, artık zina sebebiyle boşanma davasından değil, haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma sebebine dayanılması doğru olacaktır.

Sonuç olarak zina sebebiyle boşanma davasında, bu sebebe dayanılarak karar verilebilmesi için zinanın açık ve kesin delillerle ispatlanması gerekir.

Zina Eylemi Evlilikten Sonra Gerçekleşmelidir

Zina eylemi evlilikten sonra gerçekleşmiş olmalıdır. Evlilik birliği kurulmazdan önce gerçekleşen böyle bir eylem, bu boşanma sebebine dayanılarak hüküm kurulmasına engel olacaktır. Evlilik öncesi eylemler sonradan öğrenilmişse ve güçlü sebeplerse bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanılarak dava açılması mümkün olabilir ancak salt evlilik öncesi eylemlere dayalı açılacak böyle bir davada güçlü argümanların olması gerekir aksi halde davacı açısından istenilen sonuçlar çıkmayacaktır.

İlişki İsteğe Bağlı Olarak Gerçekleşmiş Olmalıdır

Kişinin iradesi dışında gerçekleşen bir cinsel eylem bu boşanma davasında kullanılamaz. Kişinin uğramış olduğu tecavüz gerekçe gösterilerek zina sebebine dayalı boşanma hükmü kurulamaz.

Hak Düşürücü Sürelerin Geçmemiş Olması Gerekir

Bu başlık altındaki boşanma sebebine dayalı olarak açılacak davalarda kanun, uzun ve kısa olmak üzere iki hak düşürücü süre öngörmüştür. Eşin zina fiilini öğrenmesinden itibaren 6 ay, her halükarda zina fiilinin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıllık hak düşürücü süreler içerisinde dava açılmış olması gerekir. aksi halde dava süre yönünden reddedilecektir. 6 aylık süre öğrenme tarihinden itibaren başlamış olduğundan, bu sürenin geçirilmesi halinde, 5 yıllık süre dolmamış olsa bile dava reddedilecektir. Yine 5 yıllık süre mutlak bir hak düşürücü süredir. Zina fiili 5 yıllık sürenin son günü öğrenilse bile, artık 6 aylık süre değil kalan 1 günlük süre içerisinde dava açılması gerekir. Süre hak düşürücü süredir. Hakim tarafından re’sen göz önünde bulundurmak zorundadır.

Zina Sebebine Dayanan Eş Affetmemiş Olmalıdır

TMK:161/3 Affeden tarafın dava hakkı yoktur demek suretiyle bu hususu düzenlemiştir. Affetmenin ne olduğunu ise açıklamamıştır. Bu hususu mahkeme kararları ve doktrine bırakmıştır. Bu sebeple, af eylemi her olay için özel olarak dikkate alınması gerekir. Zina yapıldığını öğrenen eşin davranışları bunu göstermekte ise artık dava açma hakkı ortadan kalacaktır. Eşine attığı mesajlarda birdaha olursa affetmeyeceğini beyan etmesi, barıştık diyerek sosyal medyada veya aile efradına ilan etmesi ve benzeri haller affetmenin olduğunu gösterir niteliktedir. Affettikten sonra tekrar bu sebebe dayanmak ve ortadan kalkmış olan hak düşürücü sürelerin yeniden doğması için, yeni bir zina eyleminin varlığı gerekecektir. Yeni zina olmadığı sürece affetmezden önceki fiile dayanılamaz.

BOŞANMA DAVALARI ÖZEL ŞARTLAR VE USULLER GEREKTİRDİĞİNDEN HAK KAYBINA UĞRAMAMAK ADINA, KONUYLA İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZİ ÖNERİRİZ.

                                                                Av. Ali Bayram YILDIRIM

Sosyal Medya Hesaplarından Paylaş

Sosyal Medya Hesaplarımız

One thought on “ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Yorum Yaz

%d blogcu bunu beğendi: